Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SportswearAdvisor

 • Over deze algemene voorwaarden
 • Definities
 • Toepasselijkheid
 • Voorwaarden registratie
 • Aanbod en bestelling
 • Betaling
 • Levering
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Herroepingsrecht/retour
 • Klachten/garantie
 • Bedrog en manipulatie
 • Toegang en storingen
 • Privacybeleid
 • Toepasselijk recht
 • Slotbepalingen

 

Art. 1     Over deze algemene voorwaarden

1.1 De verkoopsite http://www.sportswearadvisor.be/ is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet. De site werd opgemaakt door de onderneming SportswearAdvisor, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 283 bus 2, RPR BTW-nr. BE 0677733159.

1.2 De klantendienst van SportswearAdvisor is gevestigd te 8770 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 283 bus 2. De klantendienst kan tevens gemaild worden op het volgende emailadres: [email protected]

Art. 2     Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1)    Gebruiker: een bezoeker van de website sportswearadvisor.be

2)    Geregistreerde gebruiker: elke gebruiker van de website die houder is van een account die dient te worden aangemaakt om op de website een bestelling te plaatsen

3)    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een bestelling plaatst op de site en aldus een overeenkomst op afstand aangaat

4)    Koper: de geregistreerde gebruiker die een bestelling heeft bevestigd

5)    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand

6)    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand

7)    Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

Art. 3     Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper, hierna Sportswearadvisor, en de consument; deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Sportswearadvisor en op alle artikelen uit de webshop. Elk aanbod staat open voor consumenten woonachtig te België en Nederland.

3.2 Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

3.3 Sportswearadvisor stelt de tekst van de algemene voorwaarden steeds ter beschikking op de website. Elke gebruiker mag de algemene voorwaarden opslaan of afdrukken, doch niet wijzigen. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

3.4 De rechten en verplichtingen van partijen zijn uitsluitend door deze algemene voorwaarden geregeld. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle afzonderlijke voorwaarden die door de gebruiker en consument worden aangevoerd. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

3.5 Sportswearadvisor behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

3.6 Sportswearadvisor behoudt zich het recht voor de inhoud van de website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

3.7 Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

3.8 De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst in geval van onduidelijkheid.

Art. 4     Voorwaarden registratie

4.1 Iedere consument die een bestelling wil plaatsen en aldus een overeenkomst wil sluiten dient zich bij Sportswearadvisor te registeren en een account aan te maken.

4.2 Door een account aan te maken en/of een bestelling te plaatsen garandeert de consument rechts bekwaam te zijn, ouder dan 18 jaar te zijn en woonachtig te zijn binnen België of Nederland. Door een account aan te maken en/of een bestelling te plaatsen, bevestigt de gebruiker als natuurlijke persoon te handelen en niet als handelaar. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen, dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. De wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven.

4.3 Sportswearadvisor heeft het recht te controleren of de meegedeelde informatie juist is. De consument registreert zich met een persoonlijk e-mailadres en kiest een wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en dient te worden geheim gehouden. Als de consument vreest dat anderen zijn wachtwoord kennen, moet dit direct aan SportswearAdvisor worden gemeld. De consument gaat ermee akkoord dat iedere persoon aan wie hij/zij zijn wachtwoord doorgeeft, bevoegd is om op te treden als zijn vertegenwoordiger. De consument is volledig verantwoordelijk indien hij de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord niet behoudt. De consument blijft steeds aansprakelijk in geval van misbruik van het wachtwoord. In geval van misbruik behoudt SportswearAdvisor zich uitdrukkelijk het recht voor om een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

4.4 SportswearAdvisor heeft het recht, zonder waarschuwing of nadere uitleg, de registratie van een gebruiker onmiddellijk ongedaan te maken.

4.5 SportswearAdvisor behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op te schorten in geval van het niet naleven van de algemene voorwaarden, misbruik of vermoeden van misbruik.

Art. 5     Aanbod en bestelling

5.1 Bestellingen worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te zijn geplaatst. Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van de Wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

5.2 SportswearAdvisor verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de consument zich duidelijk heeft geïdentificeerd en geregistreerd (cfr. artikel 4 van deze voorwaarden).

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

5.4 Een bestelling is pas definitief nadat de consument deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. De consument is verantwoordelijk voor het lezen van de laatste versie van de algemene voorwaarden telkens wanneer hij een bestelling plaatst.

Art. 6     Betaling

6.1 De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW of andere door de consument te dragen belastingen. Indien verzendings-, vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit duidelijk apart vermeld.

6.2 De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact/Mister Cash, Maestro, Mastercard, Visa of overschrijving.

6.3 Indien wordt betaald per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag.

6.4 Nadat de betaling werd geregistreerd op de rekening van SportswearAdvisor en nadat de voornoemde betaling wordt aanvaard, bevestigt de verkoper de aankoop via e-mail.

6.5 De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen dan wel artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Art. 7        Levering

7.1 De levering is gratis vanaf een bestelling van 100,00 EUR, inclusief BTW. Voor bestellingen van minder dan 100,00 EUR wordt een verzendingskost aangerekend (6,95 EURO voor België; 7,95 EURO voor Nederland).

7.2 De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven leveringsadres.

7.3 Als de bestelling compleet is, wordt deze ingepakt en opgehaald door TNT POST (POST NL).  De koper krijgt een email dat de artikelen verzonden zijn samen met een trackingnummer zodat de koper de bestelde artikelen steeds kan volgen.

7.4 De leveringstermijn (zie website) gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn.

7.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de koerierdienst.

Art. 8       Eigendomsvoorbehoud

8.1 Bij iedere bestelling en levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper. De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, eigendom van de verkoper. De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig deze voorwaarden.

8.2 De  koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf het aanvatten van het vervoer/de levering door de koerierdienst. Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de koper er zich toe de goederen te verzekeren tegen alle risico’s.

8.3 De koper mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen, noch in huur of onderpand geven vooraleer de volledige koopprijs is voldaan. De koper verbindt er zicht toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen.

8.4 De koper is aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging en om het even welke andere oorzaak die een waardevermindering tot gevolg heeft, zelfs in geval van overmacht.

Art. 9       Herroepingsrecht/retour

9.1 Overeenkomstig artikel 47 § 1 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de consument het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Uitzondering op het herroepingsrecht zijn de bestelling van goederen op maat.

9.2 Elk besteld artikel kan binnen 14  kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel beschikbaar op de website. Het artikel dient per post te worden teruggezonden. Het artikel dient in originele toestand te worden verpakt in de originele verzenddoos met de originele etiketten. De verzenddoos dient samen met het retourticket te worden afgegeven aan Bpost (België) of PostNL (Nederland) en te worden teruggezonden aan volgend retouradres: 9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 64.

9.3 Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

9.4 Retour wordt enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd, ongedragen en in de originele verpakking wordt teruggezonden. Bij slijtage, beschadiging, kapotte ritsen, etc. zal geen retour worden aanvaard.

9.5 Zodra de verkoper de terugzending ontvangt en positief evalueert, wordt het artikel omgeruild. Bij omruiling zal de koper een mail ontvangen met het bij te betalen dan wel het door de verkoper terug te betalen saldo. De terugbetaling gebeurt op de manier waarop de koper betaalde. Bij een betaling online met een betaalkaart of via overschrijving wordt de aankoopsom teruggestort. Bij betaling met een kredietkaart, wordt de aankoopsom afgetrokken bij de volgende afrekening van de koper. Het bedrag wordt terugbetaald na ontvangst van de retourzending. De verkoper dient bij een correcte retour de aankoopsom binnen de twee weken na ontvangst van de terugzending, terug te betalen.

Art. 10    Klachten/garantie

10.1 Krachtens de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004) heeft de consument wettelijk recht op garantie. De koper dient ten allen tijde zijn aankoopbewijs te kunnen voorleggen. De koper dient vooraf contact op te nemen met de klantendienst via mail [email protected].

10.3 Elke beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming of een andere tekortkoming bij de levering moet binnen de twee maanden van de vaststelling van het gebrek schriftelijk, en op straffe van verval van elk recht, gemeld worden aan de verkoper via een schrijven aan de klantendienst: 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 283 bus2 of een email naar [email protected].

10.3 Elke beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming als gevolg van het gebruik van het artikel valt niet onder de wettelijke garantie. Beschadiging ingevolge slijtage valt niet onder de wettelijke garantie. De koper dient bewijs te leveren dat het gebrek reeds bestond op het ogenblik van de levering. Overeenkomstig artikel 1649quinquies §1 BW moet rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

10.3 Indien de verkoper toestaat dat de levering moet teruggezonden worden, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld in artikel 9. De kosten van verzending vallen ten laste van de koper.

10.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

10.6 Een artikel waarvan de verkoper het gebrek aanvaardt, wordt hersteld of vervangen. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen voor een gelijkaardig artikel. De kosten van verzending vallen ten laste van de koper.

10.7 Enkel ingeval de reparatie of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn door de verkoper kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract te vragen. De ontbinding van het contract kan niet geëist worden bij een klein defect.

Art. 11    Bedrog en manipulatie

11.1 SportswearAdvisor.be kan steeds de account van elke gebruiker schorsen of beëindigen, wanneer er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat deze gebruiker zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan frauduleuze praktijken in verband met koop-verkoop in het bijzonder of in verband met de wet- en regelgeving in het algemeen.

Art. 12    Toegang en storingen

12.1 De informatie op de site van SportswearAdvisor wordt in real time bijgewerkt en is de eigendom van SportswearAdvisor

12.2 Alle gebruikers stemmen ermee in:

–        geen enkele daad te zullen stellen die de infrastructuur onredelijk belast of kan belasten

–        de inhoud van de website niet te zullen kopiëren, verveelvoudigen, wijzigen, gebruiken, verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SportswearAdvisor

–        de goede werking van de website niet te zullen verstoren of proberen te verstoren

–        de maatregelen die SportswearAdvisor gebruikt om de toegang tot de website te verhinderen of te beperken, niet te omzeilen.

12.3 De inhoud van de website, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, planningen, digitale downloads en software, is en blijft uitsluitend de eigendom van SportswearAdvisor. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge het niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12.4 Alle rechten met betrekking tot het verkoopsysteem, hieronder alle voorwaarden, modaliteiten, beschrijvingen, data, bewerkingsmethodes en knowhow behoren uitsluitend aan SportswearAdvisor. Alle auteursrechten, merken en trademarks en andere immateriële rechten voor en betreffende het verkoopsysteem behoren uitsluitend toe aan SportswearAdvisor.

12.5  Het kopiëren of weergeven en iedere vorm van namaak of imitatie zijn strikt verboden.

12.6 De gebruikers dienen alleen voor correcte en rechtmatige doeleinden van het verkoopsysteem gebruik te maken. Ieder misbruik hiervan zal tot aansprakelijkheid en tot rechterlijke vervolging leiden.

Art. 13    Privacybeleid

13.1 Alle informatie die de gebruikers aan SportswearAdvisor ter beschikking stellen, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel aan derden doorgegeven teneinde de koopovereenkomst te bewerkstelligen.

13.2 De contractuele gegevens worden opgenomen in de database en kunnen intern gebruikt worden evenals voor het inlichten van gebruikers van eventuele promotieacties. De gebruikers hebben op ieder ogenblik het recht tot toegang, verbetering of schrapping van de gegevens van hun persoonlijk dossier, dit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

13.3 Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan SportswearAdvisor bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

13.4 SportswearAdvisor behoudt het recht om informatie aan openbare instanties en anderen door te geven, gebaseerd op wettelijke- of een door de rechtbank opgelegde, verplichting.

13.5 SportswearAdvisor maakt gebruik van de informatie voor interne doeleinden binnen SportswearAdvisor of gerelateerde bedrijven.

Art. 14    Toepasselijk recht

14.1 Onderhavige voorwaarden en de koopovereenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2 Op elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van de site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

14.3 Elk geschil tussen SportswearAdvisor en de gebruikers, geregistreerde gebruikers en/of kopers, zal onderworpen worden aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oudenaarde en indien van toepassing het vredegerecht van het kanton Oudenaarde.

Art. 15    Slotbepalingen

15.1 De nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige voorwaarden en/of één of meerdere clausules van de verkoopovereenkomst zal in geen geval de nietigheid van de andere clausules, noch van het overeenkomst, met zich meebrengen.

15.2 Indien u verder inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het volgend adres: 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 283 bus 2, en/of via het volgend e-mailadres [email protected].

 

Deze versie dateert van 12/10/2017